Regulamin Elite Business Club Monaco Poland

§1

 1. Elite Business Club Monaco Poland   zwany dalej Klubem, ma na celu zintegrowanie ??rodowiska  biznesowego poprzez zapewnienie p??aszczyzny dla wspó??dzia??ania i wymiany do??wiadcze?? i kontaktów biznesowych, na rynku Polskim oraz mi?dzynarodowym.
 2. Klub jest organizacj? niezale??n?, nie posiadaj?c? osobowo??ci prawnej koordynowan? przez za??o??yciela klubu prezes Elite Business Club Monaco Poland   Violett? Geyer. G??ównym miejscem dzia??alno??ci od 01.01.2021 jest Varsavia Apartamenty ul. Kasprzaka 31,01-234 Warszawa. 
 3. Elite Business Club Monaco to miejsce skupiaj?ce przedsi?biorców, mened??erów i freelancerów wszelkich bran??. Cykliczne spotkania pozwalaj? na zdobywanie kontaktów, wydawanie rekomendacji, szkolenia i promocj? firm.

 

Ide? Klubu jest tworzenie luksusowej przestrzeni wymiany do??wiadcze?? biznesowych, a tak??e integrowanie ludzi sukcesu.

Cz??onkostwo umo??liwia korzystanie z bogatej oferty szkole?? i prelekcji organizowanych podczas ekskluzywnych eventów.

Klub powsta?? jako platforma networkingowa dla przedsi?biorców .

§2

 Celem Klubu jest :

 1. Wspieranie w rozwoju przedsi?biorców poprzez cykliczne spotkania, sprzyjaj?ce wymianie kontaktów i do??wiadcze??. Organizacja ??niada?? biznesowych ,wieczorów biznesowych ,prezentacja mo??liwo??ci biznesowych cz??onków klubu, szkolenia, konferencje, targi, wyjazdy integracyjne, gale biznesowe.
 2. wspó??praca i pomoc w nawi?zywaniu kontaktów pomi?dzy Cz??onkami Klubu, Firmami Partnerskimi oraz zapraszanymi na spotkania Klubu Go???mi;
 3. promowanie i prezentowanie osi?gni?? i do??wiadcze?? cz??onków Klubu i firm Partnerskich w mediach spo??eczno??ciach.
 4. promowanie spo??ecznej odpowiedzialno??ci biznesu.
 5. Mo??liwo??? promocji cz??onków klubu w biznesowym magazynie Elite Business Club Monaco.

§3

Formy dzia??alno??ci Klubu:

 1. cykliczne spotkania cz??onków Klubu, Partnerów oraz zaproszonych Go??ci
 2. organizowanie spotka?? rozrywkowo – integracyjnych dla Cz??onków Klubu
 3. spotkania w firmach - wymiana do??wiadcze??
 4. promowanie firm i ich osi?gni?? na portalach internetowych oraz poprzez media spo??eczno??ciowe.
 5. Elite Business Club Monaco po??redniczy w zawieraniu umów biznesowych pomi?dzy wszystkimi cz??onkami klubu.

§4

Klub sk??ada si? z cz??onków:

 1. Przedsi?biorców prowadz?cych jednoosobow? dzia??alno??? gospodarcz?
 2. Przedsi?biorców prowadz?cych dzia??alno??? gospodarcz? w formie spó??ki cywilnej
 3. Wspólników spó??ek osobowych
 4. Cz??onków organów spó??ek kapita??owych
 5. Mened??erów i osób pe??ni?cych funkcje kierownicze w podmiotach wymienionych w pkt 1 – 4. Osób reprezentuj?cych Instytucje Otoczenia Biznesu.

§5

Warunkiem przyj?cia do Klubu jest:

a) legitymowanie si? przez zainteresowany przyst?pieniem do Klubu podmiot dobr? i nieposzlakowan? w??ród przedstawicieli lokalnego biznesu.

b) dzia??anie zainteresowanego przyst?pieniem do Klubu podmiotu na rzecz spo??eczno??ci lokalnej i/lub aktywno??? w organizacjach biznesowych oraz pozarz?dowych,

c) zawarcie na okres 12 miesi?cy umowy cz??onkowskiej z koordynuj?c? dzia??alno??? Klubu Prezes Violett? Gejer prowadz?c? dzia??alno??? gospodarcz? pod firm?….

§6

Cz??onek ma prawo do:

 1. uczestnictwa w  cyklicznych, spotkaniach Klubu z zastrze??eniem pinktu § 8;
 2. wymiany kontaktów z innymi uczestnikami podczas spotka?? Klubu.
 3. zapraszania Go??ci na spotkania Klubu nie b?d?cych Cz??onkami Klubu.
 4. odebrania dyplomu cz??onkowskiego oraz zaprezentowania prezentacji debiutowej w trakcie I kwarta??u cz??onkostwa
 5. komunikowania na cyklicznych spotkaniach Klubu wa??nego dla cz??onka Klubu wydarzenia,.
 6. otrzymywania bie???cych informacji o edycjach Klubu poprzez: newsletter, SMS i kontakt telefoniczny.
 7. Przekazanie informacji cz??onkom Klubu o wydarzeniu, o którym mowa w pkt 1- ppkt 5) mo??liwe jest jedynie po uprzednim ustaleniu czasu i sposobu prezentacji wydarzenia z osobami koordynuj?cymi przygotowanie spotkania Klubu na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem Klubu

 

§7

Cz??onek jest zobowi?zany do:

 1. realizacji celów dzia??ania Klubu, poprzez aktywny udzia?? w jego funkcjonowaniu
 2. terminowego op??acenia op??aty marketingowej z tytu??u cz??onkostwa
 3. dostarczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy cz??onkowskiej informacji o dzia??alno??ci reprezentowanego przez niego podmiotu oraz oferowanych przez ten podmiot us??ugach w celu stworzenia profilu cz??onka na stronie www.
 4. rzetelnego i terminowego wykonywania ??wiadczonych us??ug wobec cz??onków Klubu, ich Partnerów Biznesowych oraz podmiotów na rzecz których zosta??y zarekomendowane us??ugi cz??onka Klubu; terminowego regulowania nale??no??ci wzgl?dem podmiotów wymienionych w pkt 3;
 5. zg??aszania zaproszonych przez siebie Go??ci na spotkanie Klubu minimum 3 dni przed planowanym terminem spotkania Klubu;
 6. wyra??enia zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na fotografiach, filmach oraz w tre??ci materia??ów audiowizualnych wykonanych podczas spotka?? Klubu.
 7. Przestrzegania zasad Moralnych i Etycznych.
 8. Bie???cego uaktualniania danych o swojej firmie.

§8

Cz??onkostwo ustaje na skutek:

 1. wyga??ni?cia umowy cz??onkowskiej, o której mowa w § 5 lit c);
 2. nieprzestrzegania Regulaminu Klubu Odpowiedzialnego Biznesu. O ustaniu cz??onkostwa z powodu okre??lonego w pkt 1 ppkt 2) cz??onek Klubu zostanie poinformowany drog? mailow? przez Violett? Geyer . Informacja o ustaniu cz??onkostwa b?dzie zawiera??a merytoryczne uzasadnienie.
 3. W przypadku ustania cz??onkostwa z powodu nie przestrzegania Regulaminu Klubu Odpowiedzialnego Biznesu przed terminem okre??lonym w umowie cz??onkowskiej, uiszczona op??ata marketingowa z tytu??u cz??onkostwa nie zostanie zwrócona.

§9

Ka??da osoba, nie b?d?ca Cz??onkiem Klubu mo??e jednorazowo uczestniczy? w spotkaniu Klubu na podstawie:

 1. Otrzymanego zaproszenia od Cz??onka Klubu
 2. Otrzymanego zaproszenia od prezes klubu Violetty Geyer oraz wyznaczonych przez ni?  osób
 3. Zakupienia zaproszenia Go??cinnego na stronie: http://klubu.
 4. Rejestracji telefonicznej pod numerem +48 660 230 620 i op??acenia zaproszenia na otrzymany po rejestracji numer rachunku bankowego (wp??ata musi zosta? dokonana minimum na 3 dni przed spotkaniem Klubu)
 5. Go??cinne uczestnictwo w spotkaniu Klubu dla osób okre??lonych w pkt 1 mo??liwe jest tylko jeden raz.
 6. W przypadku zakupienia kolejnego zaproszenia Go??cinnego na stronie http://klubu / przez t? sam? osob? – zakupione zaproszenie  b?dzie uniewa??niony, a uiszczona kwota w ca??o??ci zwrócona.
 7. Go??cinne uczestnictwo w spotkaniu Klubu wi???e si? ze zgod? na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na fotografiach, filmach oraz w tre??ci materia??ów audiowizualnych wykonanych podczas spotkania Klubu.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz? umow? zastosowanie maj? przepisy Kodeksu cywilnego

 

 

Regulamin obowi?zuje od 1 stycznia 2021 roku.

Elite Business Club Monaco Poland   

Prezes Violetta Geyer

star monaco

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X